V88.Win

unduh

Nhắc nhở cài đặt

1. Đồng ý cài đặt , màn hình sẽ hiện thị hình <V88.win>

2. sau khi cài đặt , lần mở đầu tiên cần phải cài đặt tín nhiệm văn bản

State Nuclear Electric Power Pllanning Design & Research Institute.

Hướng dẫn chi tiết